Het (omstreden) bestemmingsplan ligt ter inzage

Het (omstreden) bestemmingsplan ligt ter inzage

Van 1 mei tot 11 juni 2018 ligt het bestemmingsplan voor Eerbeek ter inzage. Tijdens deze periode kan er beroep tegen het plan ingediend worden bij de Raad van State. Dit kan alleen gedaan worden door hen die in 2017 een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpplan.

Ook belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan en zij die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen beroep aantekenen. Omdat het Eerbeekse bestemmingsplan valt onder de Crisis- en herstelwet, is een versnelde beroepsprocedure van toepassing. 

Op donderdagavond 15 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, inclusief een zestal amendementen, vastgesteld. Met het plan gaat het denkbeeldige slot van Eerbeek af en komt er weer ruimte voor allerlei ontwikkelingen. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid, het versterken van het dorpscentrum, de bouw van een scholencluster aan de Lorentzstraat en herontwikkeling en bouw van woningen. De wijzigingen die de gemeenteraad op 15 maart 2018 in het plan heeft aangebracht hebben te maken met het verbreden van de detailhandelsbestemming voor het Oranje Nassauplein, het vergroten van het oppervlak aan detailhandel op de locatie Hoek Illinckstraat, het toevoegen van een persoonsgebonden overgangsrecht voor de recreatiewoningen aan de Tullekenweg en het aanvullen van drie wijzigingsbevoegdheden in die zin dat ook de gemeenteraad bij deze stap om een wijziging op een specifiek perceel aan te brengen actief wordt geraadpleegd. 

Geluid

Niet alleen het vastgestelde bestemmingplan en het daarbij horende PlanMER liggen vanaf nu ter inzage, dit geldt ook voor het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Dit besluit is door het college van burgemeester en wethouders op 9 januari 2018 genomen. Dit besluit heeft een directe relatie met het bestemmingsplan, omdat er in dit plan sprake is van een wijziging van de geluidzone van het industrieterrein. Het gezoneerde deel is beperkt tot de papier- en kartonindustrie en verdeeld in twee industrieterreinen. De overige bedrijven en een aantal woningen komen hiermee buiten het gezoneerde industrieterrein te vallen. Hierbij wordt ook de bestaande geluidzone verkleind. Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld voor alle woningen die zich binnen de gewijzigde zone bevinden en waarvoor niet eerder een hogere waarde werd vastgesteld. Ook wordt een aantal eerder vastgestelde of van rechtswege verkregen maximaal toelaatbare geluidsbelastingen verlaagd.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.