Opinie: Het belang van de Eerbeekse gemeenschap en de industrie

Opinie: Het belang van de Eerbeekse gemeenschap en de industrie

In een intensieve periode van vier jaar heeft het huidige College, met een CDA-wethouder, in Brummen veel bereikt. Bij de start in 2014 had de gemeente Brummen een financieel zwakke positie, werd geconfronteerd met diverse zorgtaken die overgeheveld werden van Rijk en Provincie naar de gemeenten. Als gevolg daarvan moest de ambtelijke organisatie aangepast worden. Allemaal onderwerpen die voortvarend opgepakt en nagenoeg afgerond zijn. Daar bovenop was er het dorp Eerbeek dat volledig ‘op slot’ zat. Op slot, omdat eerder ontwikkelde plannen voor het centrum van Eerbeek niet mogelijk bleken te zijn vanwege strenge wetgeving om geur- en geluidsoverlast door de papierindustrie te voorkomen. Het College heeft nu een nieuw plan ontwikkeld, waarmee Eerbeek eindelijk verder kan. Dat vraagt moed én vertrouwen.

Dity Zuidwijk-van Lenthe

Dity Zuidwijk-van Lenthe

CDA Brummen-Eerbeek

Voor Eerbeek en de regio zijn de papierindustrie en aanverwante bedrijven een belangrijke bron voor werkgelegenheid. Direct en indirect wordt door grote en kleine ondernemers werk geboden aan 4000 mensen! De maatschappelijke, sociale en economische betekenis van de bestaande bedrijvigheid is uiterst belangrijk.  Tegelijkertijd is de ruimtelijke situatie in het dorp complex geworden, omdat het dorp  rond de industrie gebouwd is. Industrie, andere  ondernemers en bewoners hebben soms uiteenlopende belangen en dat geeft spanningen. Nieuwe initiatieven voor woningbouw, uitbreiding van bedrijven en aanpassingen van de centra leverden een complexe situatie op die in de vorige collegeperiode volstrekt onvoldoende is aangepakt en geleid heeft tot een slot op de deur tot vernieuwingen en veranderingen in Eerbeek.

"Hoe kunnen we nu de belangen van iedereen op één lijn krijgen? Dat zal nooit helemaal lukken"
Dity Zuidwijk-van Lenthe

M(ilieu) E(ffect) R(apportage) en bestemmingsplan

Hoe kunnen we nu de belangen van iedereen op één lijn krijgen? Dat zal nooit helemaal lukken. Het is altijd een zaak van geven en nemen, proberen evenwicht te bereiken.  Provincie, industrie en gemeente hebben deze collegeperiode de handen uit de mouwen gestoken. In een nieuwe MER hebben ze hun uiterste best gedaan een balans te vinden in de belangen van woonomgeving en industrie. Het resultaat: In het verleden vastgestelde geluid- en geurcontouren die rond de (papier) industrie liggen worden niet verder uitgebreid, integendeel: ze worden zone-gewijs ingeperkt. Hiermee worden de belangen van zowel de  omwonenden als van de industrie zo goed mogelijk geborgd. In het bestemmingsplan dat voorligt, is deze uitwerking vastgelegd. 

Heeft de burger ook meegesproken?

Het voorliggende bestemmingsplan is stap voor stap ontwikkeld. De gemeente heeft in diverse bijeenkomsten tekst en uitleg gegeven en belanghebbenden is naar hun mening gevraagd. Deze is samen met onderdelen uit de zienswijzen waar mogelijk ook al verwerkt in de concepten. Het is belangrijk om te weten dat nog lang niet alles is dichtgetimmerd. Alleen de hoofdcontouren zijn vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. En het College al heeft aangegeven dat na de beslissing van de raad alle mogelijkheden benut zullen worden om  de diverse onderdelen van het plan met de betrokkenen te bespreken. Samen met hen zal naar de beste oplossing voor de invulling van de onderdelen gezocht worden.

En nu?

Het onderwerp Bestemmingsplan/MER Eerbeek stond gisteren, 22 februari, op de agenda van de raadsvergadering.  Bij het vaststellen van de agenda heeft de VVD echter het verzoek ingediend om dit onderwerp van de agenda te halen. De VVD had meer tijd nodig om de stukken te bestuderen. D66 en IPV volgden dit voorstel en na een lange schorsing van de vergadering is het besluit genomen om het onderwerp te verschuiven naar de raadsvergadering  op 15 maart.  Dan kan er eindelijk een historisch besluit worden genomen over de toekomst van Eerbeek. Het CDA zal unaniem vóór het bestemmingsplan kiezen, omdat:

  • dan eindelijk het slot weer van Eerbeek gaat en er weer gebouwd mag gaan worden. De mensen van Eerbeek hebben immers lang genoeg gewacht.
  • de papierindustrie een zeer belangrijke economische factor is in Eerbeek, die ook op de lange termijn direct en indirect werkgelegenheid biedt aan ruim 4000 mensen. Wij vinden het belangrijk dat de vestigingen van de papierindustrie in Eerbeek blijven.  
  • de “gaten” in Eerbeek eindelijk weer gevuld kunnen gaan worden. Met volop mogelijkheden voor woningen voor ouderen en starters. Bijvoorbeeld op de locatie van de Triangel, de Hoek Illinckstraat/Stuyvenburchstraat, het Kerstenterrein en het terrein tegenover voormalig Spoorzicht. Hier kunnen volop mogelijkheden komen voor huisvesting voor ouderen met een mix van koop- en huurwoningen: duurzame ‘nul op de meter’ woningen en appartementen. 
  • wij in deze complexe situatie van begrijpelijke verschillende belangen van industrie en omwonenden, tegemoet willen komen aan de wens van de papierindustrie om een modern Logistiek Centrum op het Burgers terrein te realiseren. Dat nieuwe logistiek Centrum moet wel voldoen aan de nieuwe duurzaamheidseisen (minder uitstoot CO2) , zoals het voorkomen van onnodige transportbewegingen en het gebruik maken van elektrische transportmiddelen. 
  • er dan woningbouw kan plaats vinden op de terreinen van de C. Van Leeuwenschool en de Enk.
  • de Eerbeekse Enk kan worden aangepakt. Woningstichting Veluwonen is al vele jaren van plan om renovaties en nieuwbouw in dit gebied te laten plaats vinden. Nu kan het!
  • de openbare ruimte kan verbeterd worden ingedeeld. Er kunnen bijvoorbeeld meer fietspaden en/of fietsvriendelijke wegen komen.
  • de stationsomgeving eindelijk ontwikkeld kan worden, zodat de bedrijvigheid op het gebied van recreatie en toerisme op gang komt. Misschien een papiermuseum en een gezellig terras of eethuis? 
  • en vergeet niet de ontwikkeling van De Beek. Per slot van rekening dankt Eerbeek er zijn naam aan. De beek kan een veel prominentere plaats krijgen, meer bovengronds, beter zichtbaar en toeristisch aantrekkelijk (fietspad). 

Het slot van Eerbeek af. Dat willen we, zodat er weer gebouwd kan worden. En het plan voor het centrum kan geconcretiseerd worden. Er komt nieuw elan in Eerbeek. Kom op, schouders eronder!

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via [email protected].
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.