SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Brummen heeft ondanks financiële tegenvallers een sluitende begroting

  •  Ambities wat bijgesteld
  •   19 september 2019 - 23:33
  •  

BRUMMEN - “In een periode waarin we financieel met een aantal forse tegenvallers te maken hebben, is het gelukt om een sluitende begroting voor 2020 aan te bieden”. Volgens wethouder Peter- Paul Steinweg, binnen het Brummens college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, is dit wel een flinke uitdaging.

“We hebben het financieel al lastig en zijn dit jaar weer met enkele tegenvallers geconfronteerd. Dit betekent dat het gemeentebestuur voor belangrijke maar ook lastige keuzes staat”, aldus Steinweg. Donderdagavond overhandigde hij de concept-programmabegroting 2020-2023 aan de leden van de gemeenteraad. Op donderdag 31 oktober 2019 neemt de raad een besluit over het gemeentelijke huishoudboekje voor het jaar 2020.

Financieel gezond worden

Financieel gezond Brummen. Onder dat motto heeft de gemeente dit jaar uitgebreid gediscussieerd over de stappen die nodig zijn om de financiële positie van de gemeente te verstevigen. De gemeenteraad heeft eind juni dit jaar tijdens de bespreking van de perspectiefnota het college een richting meegegeven. “Een groot aantal van de amendementen en moties zijn verwerkt in de begroting die we nu presenteren,” laat Steinweg weten.

Advertentie

“Zo ontzien we de beleidsvelden cultuur, kunst en taalontwikkeling als het gaat om bezuinigingen. De vraag van de raad om te korten op de kosten voor de gemeenteraad en de internationale vriendschapsbanden hebben we in de begroting verwerkt. Dit geldt ook voor de extra bezuiniging op de gemeentelijke organisatie. Bovenop de taakstelling van 500.000 euro (die geldt voor de periode 2017-2020) hebben we vanaf 2020 een extra bezuiniging van 100.000 euro opgenomen in de begroting.”

Ondanks al deze aanpassingen is het financiële beeld nog steeds negatief. Steinweg: “Dit heeft te maken met een ongunstige ontwikkeling vanuit het gemeentefonds en financiële tegenvallers dit jaar. Denk daarbij aan extra kosten voor PlusOV en Jeugdzorg. We ontkomen er niet aan om in de begroting met extra bezuinigings- voorstellen te komen. Een aantal hiervan kwamen dit voorjaar al aan bod in de gemeenteraad.”

Ambities

Belangrijk streven van het college is om de vijf gemeentelijke speerpunten overeind te houden. Het gaat daarbij (in willekeurige volgorde) om het sociale domein, duurzaamheid/energietransitie, Ruimte voor Eerbeek, Centrumplan Brummen en een financieel gezonde gemeente. “Helaas moeten we het tempo om te komen tot deze laatste ambitie aanpassen. Deze begroting levert nog geen bijdrage aan een financieel gezonde gemeente,” licht Steinweg toe. De uitgaven binnen het sociaal domein zijn reëel geraamd en het is een prestatie als deze beheersbaar blijven. De ambitie op het gebied van duurzaamheid wordt financieel bijgesteld. Daarnaast zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd en stelt het college voor om de onroerende zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting extra te verhogen. “Het voorstel om de OZB te verhogen hebben we dit voorjaar ook al gedaan en kreeg toen niet de steun van de meerderheid van de raad. Maar willen we voorzieningenniveau, dienstverlening en ambities op peil houden, dan is dit absoluut noodzakelijk.”

Oordeel

Volgens Steinweg beschikt de gemeenteraad nu over een gedegen document om in oktober een weloverwogen besluit te nemen. “De conceptbegroting bevat een pakket aan maatregelen om te bezuinigen, inkomsten te verhogen, om tegenvallers op te vangen en om te blijven investeren in ambities. Maar het oordeel is aan de gemeenteraad”. Op donderdag 10 oktober is een speciaal forum over de begroting. Iedereen kan dan meepraten en zijn of haar visie en standpunten kenbaar maken. Het politieke debat en besluitvorming zijn op donderdag 31 oktober.


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.